Pravidla Internetové aukce

Základní informace

1. Art Consulting Brno CZ, s.r.o., se sídlem v Brně, Lerchova 299/7, IČO: 60715553, DIČ: CZ60715553 provádí prodej na zakladě zprostředkovatelské smlouvy dle občanského zákoníku v platném znění.

Dražené předměty je možno si prohlédnout v galerii 1.Art Consulting - Praha 1, Národní třída 9, Topičův salon.

Předměty jsou označeny a popsány včetně nejnižší ceny (vyvolávací ceny) na internetových stránkách společnosti (www.acb.cz).

Zájemce přihazuje k ceně nabízeného díla částku tvořící minimálně 10% z aktuální ceny předmětu. Nabízený předmět je prodán zájemci s nejvyšším příhozem. Kupujícímu je účtována k výsledné ceně provize ve výši 15% včetně DPH.

Je-li proveden příhoz během posledních 2 minut aukce, je plánovaný čas ukončení prodloužen o 2 minuty. Čas ukončení aukce je prodlužován tak dlouho, dokud jsou činěny příhozy.

Údaje vložené do "Registrace" nejsou zveřejňovány a během prodeje jsou kupující identifikováni pouze podle jim přiděléného kódu.

Pokud není uvedeno jinak, odpovídá stav nabízených děl času od jejich vzniku. Barvy ve fotografiích nemusí vždy odpovídat realitě.

Kupujícím musí být osoba starší 18 let.

Podmínky pro účast

Řádně vyplněný formulář registrace dražitele

Způsob platby předmětů

Informace o účtu

 
Název banky: Komerční banka, Brno - město
Název konta: 1. Art Consulting Brno CZ
Číslo konta: 27-0461150247/0100
Variabilní symbol: Vaše osobní číslo (ID)
Detail platby: jméno autora nebo kódy předmětů
IBAN CODE: CZ8001000000270461150247
SWIFT CODE: KOMBCZPP
 

Platba musí být uskutečněna nejpozději do 10 dnů ode dne prodeje!

Zakoupené předměty budou vydány ihned po zaplacení a kupující obdrží "potvrzení o zaplacení ceny". Po dohodě možnost zaslání věci do místa určení.

Zájemce může získat kteroukoli věc i bez vlastní registrace

  • vyhotoví-li písemnou plnou moc na firmu Art Consulting Brno - Jiří Rybář k zastoupení
  • určí-li věci, o které má zájem
  • určí-li limit ceny a to pro každý předmět zvlášť

Ochrana osobních údajů

Účastník aukce tímto uděluje společnosti 1. ART CONSULTING BRNO CZ, s.r.o., IČ: 60715553, se sídlem Brno, Lerchova 299/7, Stránice, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 16013 (dále též jen „správce“), svůj souhlas s tím, aby ve smyslu ve smyslu příslušných obecně závazných právních předpisů a přímo vykonatelných právních aktů (nařízení) EU (v platném znění) zpracovával následující osobní údaje účastníka aukce: jméno příjmení, datum narození, adresa bydliště, email a telefon, a to za účelem vyrozumívání účastníka aukce o konání dalších aukcí, zasílání aukčních katalogů a nabídek ostatních služeb správce. Uvedené osobní údaje budou správcem zpracovávány po nezbytně nutnou dobu; nevyplývá-li z příslušného obecně závazného právního předpisu jinak, je účastník aukce srozuměn s tím, že za nezbytně nutnou dobu zpracování osobních údajů se považuje doba 10 let.

Účastník aukce uděluje správci svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním svých osobních údajů. Účastník aukce je srozuměn s tím, že svůj souhlas může vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na adresu sídla správce zapsanou v obchodním rejstříku. Účastník aukce je dále srozuměn s tím, že zpracování jeho osobních údajů bude provádět správce prostřednictvím pověřených zaměstnanců, a to manuálně či automatizovaně, osobní údaje účastníka aukce však mohou být poskytnuty ke zpracování i osobám, které náležejí ke skupině správce. Účastník aukce je rovněž srozuměn s tím, že má podle příslušných obecně závazných právních předpisů a přímo vykonatelných právních aktů (nařízení) EU (v platném znění) právo (i) vzít svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, (ii) požadovat po správci informaci, jaké osobní údaje účastníka aukce správce zpracovává, (iii) požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů účastníka aukce, (iv) vyžádat si u správce přístup ke zpra- covávaným osobním údajům a tyto nechat správce aktualizovat nebo opravit, (v) požadovat po správci výmaz osobních údajů účastníka aukce a (vi) obrátit se v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů účastníka aukce na správce nebo Úřad pro ochranu osobních údajů. Pro vyloučení všech pochybností účastník aukce prohlašuje, že byl správcem v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy a přímo vykonatelnými právními akty (nařízeními) EU (včetně tzv. GDPR) informován o zamýšleném zpracování jeho osobních údajů, rozsahu a podmínkách tohoto zpracování osobních údajů a o veškerých právech účastníka aukce s tím souvisejících.