Plná moc pro zastupování v dražbě pro nepřítomné

Dražba po telefonu

Prosím přečtěte si důležité informace týkající se zastupování v dražbě nebo dražby na telefonu.
Formulář vyplňte, vytiskněte a zašlete poštou nebo faxem na níže uvedenou adresu nebo scan podepsané plné moci na e-mail.

1. Art Consulting Brno - Praha CZ, Topičův salon, Národní třída 9, Praha 1, 110 00
tel. / fax.: 224232500, praha@acb.cz

Prosím napište jasně svou nabídku co nejdříve, v případě shodné nabídky dříve přijatá nabídka bude mít přednost. Nabídky by měly být předloženy v korunách českých nejméně 24 hodin před konáním aukce.

Zmocňuji aukční společnost 1. Art Consulting Brno CZ, s.r.o., Lerchova 299/7, 602 00 Brno, IČ: 60715553, aby mne zastupovala na aukci, která se bude konat dne 9. 6. 2019 v 13.30 hod., na adrese Topičův salon, Národní třída 9, Praha 1, 110 00 a dražila za mne do uvedených limitů následující věci:

 č.  autor  název  limit
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

Platba je splatná ihned po prodeji v českých korunách. Podrobné informace o tom, jak zaplatit, jsou zahrnuty v části Platba na aukci.
 
 Jméno/Název společnosti:
 Příjmení:
 Telefon:   
 Tel.pro dražbu:   
 E-mail:
 číslo OP:
 Ulice:
 Město:
 PSČ:
 Stát:

 
Formulář bude odeslán společnosti 1. ACB pouze pro informaci, vytištěnou a podepsanou plnou moc zašlete poštou, faxem nebo scan na e-mail.

 

Průvodce pro nepřítomné a telefonní uchazeče

Pokud se nemůžete zúčastnit aukce osobně, můžete dát společnosti 1. Art Consulting Brno - Praha pokyny, aby se ucházela vaším jménem a vyplněním formuláře o příslušnou věc. Tato služba je důvěrná a je k dispozici bez dalších poplatků.

Obecné

Před aukcí.
Budeme se snažit o nákup položky dle vašeho výběru za nejnižší možnou cenu /v závislosti na vyvolávací ceně a další nabídky/, a nikdy více, než je maximální částka, kterou určíte. V případě potřeby se vaše nabídka zaokrouhlí dolů na nejbližší částku v souladu s kroky dražebníka. Dříve obdržené nabídky budou mít přednost. Nabídky by měly být předloženy nejméně dvacet čtyři hodin před konáním aukce. Pokud činíte nabídky prostřednictvím telefonu, doporučujeme vám ponechat maximální nabídku, kterou můžeme učinit vaším jménem v případě, že se nemůžeme dovolat. Naši zástupci jsou připraveni k provedení nabídky za vás.
Po aukci.
Úspěšní zájemci obdrží přehled popisující jejich nákup a dají pokyn pro platbu a odbavení zboží.

Vyplnění formuláře

Tento formulář by měl být použit na jednu aukci. Uveďte číslo položky, autora věci a datum prodeje v prostoru horní části formuláře, pokud není již předvyplněn.
Uveďte prosím maximální kupní cenu v dražbě, kterou jste ochotni zaplatit za každou položku. Jiné pokyny k nákupu nebo neomezené nabídky nebudou akceptovány. Nabídky musí být číslovány ve stejném pořadí jako v katalogu.
Náhradní nabídky pro položky lze učinit slovem NEBO u čísla položky. To znamená, že pokud jste byl na začátku hodně úspěšný, nebudeme pokračovat a ucházet se o dražbu další položky pro vás. Nebo naopak, pokud vaše dřívější nabídky byly neúspěšné, budeme i nadále dražit za vás pro zbývající položky uvedené na formuláři.
Pokud jste si sjednal telefonní dražbu, prosím jasně určit telefonní číslo, na kterém jste k zastižení v době konání prodeje, včetně kódu země. Zavoláme Vám ze sálu krátce před nabízenou položkou.

Podmínky pro zastupování v dražbě a telefonní prodej

Vezměte prosím na vědomí, že zastupování nepřítomných a telefonní dražby jsou nabízeny jako doplňková služba bez poplatku. Takové nabídky jsou prováděny na riziko a 1. Art Consulting proto nemůže přijmout odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí nabídky.
Všechny nabídky jsou předmětem dražebního řádu prodejního katalogu. Odměna dražebníka, ve výši uvedené v dražebním řádu katalogu prodeje, bude přidána ke kupní ceně dosažené v dražbě jako součást celkové kupní ceny. Nabídky budou uspokojeny za co nejnižší cenu tak, jak to dovolí další nabídky a rezervace.

Platba na aukci

Vydražitel je povinen vyřídit své závazky ihned po vydražení, nejpozději však po skončení aukce.
Vydražiteli je účtována k vydražené ceně aukční poplatek.

kladívková cena / výše aukčního poplatku / strukturovaně
do výše 1 000 000 Kč / 20 %
od 1 000 001 do 10 000 000 Kč / 18 %
nad 10 000 001 Kč / 16 %

Tyto provize jsou konečné, a zahrnují jak DPH, tak autorský poplatek. Platební karty nejsou akceptovány. Po dohodě s dražebníkem je možno zaplatit celkovou částku bankovním převodem, nebo hotově při převzetí věci v kanceláři dražebníka, nejpozději však do deseti dnů po skončení aukce, pokud není dohodnuto jinak.

Ochrana osobních údajů

Účastník aukce tímto uděluje společnosti 1. ART CONSULTING BRNO CZ, s.r.o., IČ: 60715553, se sídlem Brno, Lerchova 299/7, Stránice, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 16013 (dále též jen „správce“), svůj souhlas s tím, aby ve smyslu ve smyslu příslušných obecně závazných právních předpisů a přímo vykonatelných právních aktů (nařízení) EU (v platném znění) zpracovával následující osobní údaje účastníka aukce: jméno příjmení, datum narození, adresa bydliště, email a telefon, a to za účelem vyrozumívání účastníka aukce o konání dalších aukcí, zasílání aukčních katalogů a nabídek ostatních služeb správce. Uvedené osobní údaje budou správcem zpracovávány po nezbytně nutnou dobu; nevyplývá-li z příslušného obecně závazného právního předpisu jinak, je účastník aukce srozuměn s tím, že za nezbytně nutnou dobu zpracování osobních údajů se považuje doba 10 let.

Účastník aukce uděluje správci svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním svých osobních údajů. Účastník aukce je srozuměn s tím, že svůj souhlas může vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na adresu sídla správce zapsanou v obchodním rejstříku. Účastník aukce je dále srozuměn s tím, že zpracování jeho osobních údajů bude provádět správce prostřednictvím pověřených zaměstnanců, a to manuálně či automatizovaně, osobní údaje účastníka aukce však mohou být poskytnuty ke zpracování i osobám, které náležejí ke skupině správce. Účastník aukce je rovněž srozuměn s tím, že má podle příslušných obecně závazných právních předpisů a přímo vykonatelných právních aktů (nařízení) EU (v platném znění) právo (i) vzít svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, (ii) požadovat po správci informaci, jaké osobní údaje účastníka aukce správce zpracovává, (iii) požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů účastníka aukce, (iv) vyžádat si u správce přístup ke zpra- covávaným osobním údajům a tyto nechat správce aktualizovat nebo opravit, (v) požadovat po správci výmaz osobních údajů účastníka aukce a (vi) obrátit se v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů účastníka aukce na správce nebo Úřad pro ochranu osobních údajů. Pro vyloučení všech pochybností účastník aukce prohlašuje, že byl správcem v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy a přímo vykonatelnými právními akty (nařízeními) EU (včetně tzv. GDPR) informován o zamýšleném zpracování jeho osobních údajů, rozsahu a podmínkách tohoto zpracování osobních údajů a o veškerých právech účastníka aukce s tím souvisejících.

Podpisem této Plné moci pro zastupování a telefonního dražení souhlasíte s takovým sdělením. Upozorňujeme, že z bezpečnostních důvodů mohou být prostory 1. Art Consulting předmětem nahrávání videa.